2017-08-30 11:35

Papp Gergely

Címkék:számlázásnavszámlázó programszámlázó bekötés


NAV ONLINE SZÁMLÁZÁS 2018

számlázó program bekötése a NAV-hoz

Bevezetés

Az NGM tervezete szerint 2018. július 1.-el a számlázó programoknak online összeköttetésben kell lenniük a NAV központi adatbázisával és a 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer) -ot elérő ÁFA tartalmú számlákról adatot kell szolgáltatnia. Ez még csak tervezet, valószínűleg több ponton is változni fog, de az irány adott.
A tervezettel kapcsolatban foglaltam össze a legfontosabbakat.

A lényeg

Elvileg...

  • 2018. július 1.-el lép hatályba
  • a legalább 100.000.- Forint ÁFA tartalmú számlákról kell adatot küldeni
  • kiváltja a belföldi összesítő jelentést
  • az adatszolgáltatás megkez­dé­sének a feltétele az előzetes regisztráció; kettős regisztráció - számlázó program és végpont regisztrációja

A tervezet

Ne higgyen a szóbeszédnek!

Alább összefoglaltam a témával kapcsolatos törvények ide vonatkozó részeit.

A hivatalos tervezet (letölthető)

http://www.kormany.hu/download/2/1a/11000/szamla.zip#!DocumentBrowse

Az eredeti rendeletről

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

http://opd.hu/blog/id/nav_szamlazo_program_kovetelmenyek

A módosítás lényeges elemei

  • biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. §-ok szerinti elektronikus úton történő továbbítását
  • A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja
  • A számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére. Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával kell történnie
  • Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania
  • Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba

Egy másik változó törvény

Egyúttal megváltozik a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről is 2018. július 1.-el.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV

A törvény 31/B §-a 2018. július 1-től a következő bekezdéssel egészül ki várhatóan:

  • Az álta­lános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatá­ro­zott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adó­alany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvény­te­lenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít

Megjegyzés

A 2018. július 1-jén hatályba lépő jogszabály alapján az adózóknak lehetőségük lesz lekérdezni a számla kiállí­tóként és számla befogadóként az adatszolgáltatással érin­tett számláikat. Így az adóhivatali rendszeren keresztül meg­nézhetik, hogy a partnereik milyen számlákról küldtek adatszolgáltatást, melyeknél ők voltak a vevők. Ez a felület lehetőséget fog adni az adózók részére, hogy a belföldi összesítő jelentésüket könnyebben előállítsák.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Használja meglévő fiókjait: