2017-08-30 11:35

Papp Gergely

Címkék:számlázásnavszámlázó programszámlázó bekötés


NAV ONLINE SZÁMLÁZÁS 2018

számlázó program bekötése a NAV-hoz

Bevezetés

Az NGM tervezete szerint 2018. július 1.-el a számlázó programoknak online összeköttetésben kell lenniük a NAV központi adatbázisával és a 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer) -ot elérő ÁFA tartalmú számlákról adatot kell szolgáltatnia. Ez még csak tervezet, valószínűleg több ponton is változni fog, de az irány adott.
A tervezettel kapcsolatban foglaltam össze a legfontosabbakat.

A lényeg

Elvileg...

 • 2018. július 1.-el lép hatályba
 • a legalább 100.000.- Forint ÁFA tartalmú számlákról kell adatot küldeni
 • kiváltja a belföldi összesítő jelentést
 • az adatszolgáltatás megkez­dé­sének a feltétele az előzetes regisztráció; kettős regisztráció - számlázó program és végpont regisztrációja

A tervezet

Ne higgyen a szóbeszédnek!

Alább összefoglaltam a témával kapcsolatos törvények ide vonatkozó részeit.

A hivatalos tervezet (letölthető)

http://www.kormany.hu/download/2/1a/11000/szamla.zip#!DocumentBrowse

Az eredeti rendeletről

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

http://opd.hu/blog/id/nav_szamlazo_program_kovetelmenyek

A módosítás lényeges elemei

 • biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. §-ok szerinti elektronikus úton történő továbbítását
 • A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja
 • A számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére. Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával kell történnie
 • Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania
 • Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba

Egy másik változó törvény

Egyúttal megváltozik a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről is 2018. július 1.-el.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV

A törvény 31/B §-a 2018. július 1-től a következő bekezdéssel egészül ki várhatóan:

 • Az álta­lános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatá­ro­zott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adó­alany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvény­te­lenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít

Megjegyzés

A 2018. július 1-jén hatályba lépő jogszabály alapján az adózóknak lehetőségük lesz lekérdezni a számla kiállí­tóként és számla befogadóként az adatszolgáltatással érin­tett számláikat. Így az adóhivatali rendszeren keresztül meg­nézhetik, hogy a partnereik milyen számlákról küldtek adatszolgáltatást, melyeknél ők voltak a vevők. Ez a felület lehetőséget fog adni az adózók részére, hogy a belföldi összesítő jelentésüket könnyebben előállítsák.

2017-08-30 11:35

Papp Gergely

Címkék:számlázásnavszámlázó program


NAV SZÁMLÁZÓ PROGRAM KÖVETELMÉNYEK

nav által elfogadott számlázó

Bevezetés

A számlázó programoknak törvény előírta szabályoknak kell megfelelniük, illetve be kell jelenteni azokat a NAV-hoz. Az ezzel kapcsolatos szabályokat foglaltam össze, eloszlatva tévhiteket és rávilágítva a fontos pontokra!

A Lényeg

Számlázó program követelmények

 • kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson

Magyarul a legutolsó kiállítási dátumhoz képest korábbi kiállítású számlát nem engedhet a program.

 • rendelkezzen az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval

Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen utólag számlákat beszúrni. A funkció által biztosított adatszolgáltatást (ami lényegében egy lista a kiállított számlákról) a helyszíni ellenőrzéskor, vagy akár a könyvelően keresztül is kérheti a NAV.

2018. július 1.-től az online számlázó programokat be kell kötni a NAV-hoz, így elektronikus formában eljuttatva a NAV folyamatosan megkapja ezt a listát a 100.000.- Ft feletti ÁFA tartalmú számlákról.

Blogbejegyzésem a témával kapcsolatban:
http://opd.hu/blog/id/nav_online_szamlazas_2018

Fejlesztői dokumentációk

 • A számlázó programot fejlesztő köteles az általa értékesített számlázó programot annak
  • neve
  • azonosítója
  • a vevő neve
  • az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani
 • A számlázó program értékesítésekor köteles a felhasználó részére átadni a felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia a számlázó program nevéről és azonosítójáról
 • A dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését.

Felhasználó kötelezettsége

 • Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
  • nevét
  • azonosítóját
  • fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát
  • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát
  • beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
  • az első számla kiállítását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni

A törvények

Ne higgyen a szóbeszédnek!

Alább összefoglaltam a témával kapcsolatos törvények ide vonatkozó részeit.

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400023.ngm

4. Számlázó programmal szembeni követelmények

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék, és
c) rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval.
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

9. § (1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

10. § (1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.
(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

11/A. §9 A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A rendelet tartalmazza a fejlesztők számára az XML sémát is, mely pontosan meghatározza, hogy az adatokat milyen szerkezetben kell előállítani.

A NAV bekötéssel kapcsolatos blog bejegyzésem:
http://opd.hu/blog/id/nav_online_szamlazas_2018

Kérdések - Válaszok

Forrás: NAV
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Szamlazo_programmal_s20141018.html

A számlázó program azonosítója pontosan mit jelent? A programot használóknak ugyanazt az azonosítót, vagy az adott programpéldány egyedi azonosítóját kell bejelenteniük?

A fenti előírások alapján nem kell az értékesítőnek minden egyes értékesítés esetében egyedi azonosító számot megadni a számlázó program értékesített példányához, hanem a vevőt azon azonosítóról kell tájékoztatni, amely szerint az adott számlázó programot az értékesítő nyilvántartja. Ez az azonosító a számlázó program típusának beazonosítására szolgál a Számlarendelet értelmező rendelkezésében meghatározottak szerint, így minden olyan esetben, amikor ugyanaz a típus kerül értékesítésre a vevők részére, úgy a bejelentésekben is a számlázó programot használónak ugyanazt az azonosítót kell megadnia.

Frissítés esetén is kell-e bejelentést tenni az adóhatóság felé?

A számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, hiszen ilyen esetben a használatba vett és már bejelentett program nem – csak annak működése – változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad.

A használat megkezdésének az időpontját milyen dátum szerint kell értelmezni?

A megkezdés alatt a számlázó program tényleges használatának a megkezdését kell érteni, vagyis azt az időpontot, amelytől kezdve az adóalany a jogszabály szerinti számla-kibocsátási kötelezettségét az adott számlázó program használatával teljesíti; magyarul az első kiállított számlától számított 30 nap.

Kell-e megfelelőségi nyilatkozat a fejlesztőtől?

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a 24/1995. (XI.22) PM rendelet, amely előírta a számlázó rendszert fejlesztő cégek részére a jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat kiállítását. Tehát nem kell.

2017-08-25 08:15

Papp Gergely

Címkék:pályázatok 2017ginopgop 3.2.2széchenyi 2020vállalatirányítási rendszer


INFORMATIKAI PÁLYÁZAT 2017 SZÉCHENYI 2020

GINOP 3.2.2

Vállalatirányítási rendszer bevezetése, cseréje, bővítése

Bevezetés

A 2017-es pályázatok várva várt informatikai pályázatáról amely új vagy már meglévő vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetését, cseréjét, bővítését célozza szeretném Önnek röviden összefoglalni a legfontosabb információkat.

A támogatás mértéke, összege

A lényeg

Az Ön cége kap egy új weblapot vagy webshopot, melyhez kapcsolódik számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel az ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat akar kinyerni.

A szoftverek működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, tabletek, nyomtatók, scannerek és rádiótelefonok.

 • önerő: 10%
 • a vissza nem térítendő támogatás összege:
 • helyben telepített szoftver esetén a maximális támogatási összeg 16 millió Ft
 • felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetén a maximális támogatási összeg 8 millió Ft
  • minimum 1 millió Ft
  • maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 • A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a "Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet (a minősítésről lentebb részletesen talál leírást! Kattintson ide!)
 • a pályázati konstrukcióban támogatott a hardver és hálózati infrastruktúra fejlesztése is
 • a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező
 • a vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít

Az elnyerhető támogatás négy paramétertől fog függeni:

 • mekkora volt az Ön cégének 2016. évi nettó árbevétele
 • az Ön cégének mennyi alkalmazottja volt 2016. évben
 • mit szeretne bevezetni (hány modult) a pályázat során
 • rendelkeznek-e Önök és a beszállító "Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel

Részletek

 • a kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó
 • a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet
 • a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész) támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet
 • a kölcsön mértéke a "Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet
 • a kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét
 • az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a
 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 1 millió Ft-24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsönben részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásban meghatározottak szerint legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 12 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít

Vállalások

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával növelik éves üzemi eredményüket és / vagy elektronikus értékesítési árbevételüket
 • projektjük megvalósításával, üzleti folyamataik infokommunikációs támogatásának fejlesztésével hozzájárulnak a hazai gazdaság versenyképességének javulásához
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek
 • a projektet a fenntartási időszak végéig a működtetik, valamint a kapott kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik

Ügyfélszolgálat

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.
https://www.palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat

A hitelkonstrukciókkal kapcsolatban javasoljuk egy MFB pont felkeresését:
https://www.mfbpont.hu/

Célterületek

Az alábbi célterületeket támogatja a pályázat:

 • Vállalati CRM, értékesítés
 • Gyártás
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés
 • Kontrolling és döntéstámogatás
 • Beszerzés, logisztika
 • Táv- és csoportmunka támogatás
 • Pénzügy, számvitel
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál)
 • Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow)
 • Elektronikus iratkezelési rendszer
  • Kiegészítő - Tudásmenedzsment specializált rendszer
  • Kiegészítő - Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
  • Kiegészítő - RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer.

Kik pályázhatnak?

Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
 • rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt
 • a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek
  • szövetkezetek

Hivatalos adatok

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása a KKV szektorban

Hivatalos kiírás:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-322-824-16-vllalati-komplex-infokommunikcis-s-mobilfejlesztsek-felhalap-online-zleti-szolgltatsok-terjesztsnek-tmogatsa-1

Hivatalos felhívás (PDF):
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=71545

Vállalkozz Digitálisan minősítés +5% támogatás!

Modern Vállalkozások Programja (MVP)
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programja keretében megvalósuló projekt fő célja a hazai kkv-k versenyképességének növelése.

Az országban összesen 29 fős tanácsadói hálózat segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, hogy milyen eszközökkel vagy módszerrel érhetnek el nagyobb hatékonyságot.

Az IKT tanácsadók

 • megvizsgálják a vállalkozás informatikai felkészültségét
 • segítenek az informatikai fejlesztési stratégia kidolgozásában
 • javaslatokat tesznek a bevezetendő informatikai szolgáltatásokra/eszközökre
 • tájékoztatást adnak az elérhető pályázati forrásokról

A minősítésért vegye fel a kapcsolatot egy IKT tanácsadóval!

IKT tanácsadóink elérhetősége:
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok

Megjegyzések

Vállalati hírek szerint amennyiben a jelenlegi ütemben haladnak a beadások, akkor még 2017. decemberéig lehet pályázni.

Minősített szállító

Az OPENDEVEL minősített szállító!
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/szallito.html?id=212

A termék minősített:
https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/termek.html?id=2670

Kérjen előminősítést!


Küldés
Jelentkezzen be:

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Használja meglévő fiókjait: